Manas darba ikdienas moto - "Āda ir labākā sievietes rota".

Aromterapija ir zināšanu kopums par dabīgo, tīro ēterisko eļļu labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību un to pareizu lietošanu - ar mērķi uzlabot pašsajūtu, veidojot harmonisku līdzsvaru starp cilvēka ķermeni un garu.  Aromterapija palīdz saglabāt un veicināt fizisko, psiholoģisko un garīgo veselību.
Info un kontakti
Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

SIA “SARMAS SK”, reģistrācijas Nr. 40003471935, adrese: Zvaigžņu iela 22, Lielvārde, turpmāk – Pārdevējs – nodrošina mājas lapā pieejamo saturu un piedāvā pakalpojumus un preces saskaņā ar zemāk izklāstītajiem Lietošanas noteikumiem. 

1. Vispārīgie noteikumi 

Ja pircējs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas pakalpojumus un preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu, tai skaitā Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Ministru Kabineta noteikumi u.c.

2. Pirkumu veikšana 

Pārdevēja pārdoto pakalpojumu un produktu cenas un apraksts ir norādīts pie attiecīgā pakalpojuma un produkta. Lai veiktu pasūtījumu, spiediet pogu “Pasūtīt”. Aizpildiet visus obligātos laukus. Pēc tam vēlreiz spiediet “Pasūtīt” (iespējams nedaudz jāuzgaida). Pārdevējs ar pircēju sazināsies un izrakstīs rēķinu. Par pasūtījuma piegādes izmaksām Pārdevējs un pircējs vienosies atsevišķi. Pircējs veic pirkuma apmaksu uz izrakstītā rēķina pamata, lai Pārdevējs var izpildīt pasūtījumu. 

3. Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz norādīto bankas kontu. Vienlaikus par pasūtījumu iespējams norēķināties Pārdevēja faktiskajā atrašanās vietā Lielvārdē, Skolas ielā 10.

Distances līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu uz Pārdevēja bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Pircējs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas uz pircēja norādīto adresi. Preces ir iespējams saņemt Pārdevēja faktiskajā atrašānās vietā Lielvārdē, Skolas ielā 10. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Pircējam. Piegādes izmaksas tiek norādītas rēķinā. Iegādātās preces tiek nogādātas Pircēja norādītajā adresē 2 - 4 darba dienu laikā. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu. Pakalpojumu iespējams saņemt attālināti un klātienē, ņemot verā katra pakalpojuma specifiku. 

5. Patērētāja tiesības par līgumam neatbilstošu preci

Pārdevējs ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību līguma noteikumiem vai trūkumiem, kas radušies pricējam pēc preču piegādes sešu mēnešu laikā, vai bijusi piegādes brīdī. Vienlaikus Pārdevējs apņemas nodrošināt atbilstoša pakalpojuma sniegšanu. Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par preču neatbilstību nekavējoties (sk. arī sadaļu par Atteikuma tiesības, kur aprakstītas ieteicamās darbības, ja no preces Pircējs vēlas atteikties).Pircējs var iesniegt sūdzību, sazinoties ar Pārdevēju, rakstot uz e-pastu: sarmite.kaulina@inbox.lvvai zvanot pa tel. +371 29246720

Pārdevējs nav atbildīgs par defektiem, kas radušies pēc preču piegādes Pircējam. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem ir atbildīgs Pārdevējs, Pircējam ir tiesības pieprasīt preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez maksas. Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu Pircējs var atteikties no tā pirms Pārdevējs to ir sniedzis un pakalpojuma sniegšanas laikā, ja Pircējs var norādīt pamatotu iemeslu.

Ja preces nav iespējams nomainīt, Pārdevējs atdod Pircējam visus Distances līgumā paredzētos maksājumus. Pārdevējs uz patērētāja sūdzību sniedz rakstisku atbildi 15 dienu laikā.

6. Pircēja personas datu apstrāde

Pārdevējs apstrādā tikai tos personas datus, kurus pircējs ir ievadījis pie pakalpojumu un preču pasūtīšanas, kā piemēram, vārds, uzvārds, e-pasts u.c. Pārdevējs nodod personas datus pasta pakalpojumu sniedzējam/iem, lai nodrošinātu preču piegādi. Ja pircējs nepārprotami piekritis saņemt Pārdevēja mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, Pārdējs laiku pa laikam varam sazināties ar Pircēju, nosūtot informāciju par pakalpojumiem un precēm. Šajā nolūkā Pārdevējs var apstrādāt pircēja e-pasta adresi, kura norādīta, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Pircējam ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums uz sarmite.kaulina@inbox.lv.

7. Strīdu izšķiršanas kārtība

Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos un nosacījumos, Pircējs un Pārdevējs apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

Puses visus starp Pārdevēju un Pircēju radušos strīdus risina savstaprēju sarunu vai sarakstes ceļā. Ja strīdu neizdosies atrisinās sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās Latvijas Republikas tiesā, ievērojot LR normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

8. Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no pakalpojuma un preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.

Ja preces tiek nepiemēroti izmantotas vai bojātas, nevērīgi izturoties pret preci, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums, vai, ja tās iepakojums ir būtiski bojāts , Pārdevējam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preces vērtības samazinājumam.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, var: - iesniegt atteikuma veidlapu, kuras paraugu iespējams atrast šeit: https://www.ptac.gov.lv/sites/default/files/docs/ATT_veidlapa_preces.pdf nosūtot to uz e-pasta adresi sarmite.kaulina@inbox.lv 14 dienu laikā pēc pakalpojuma iegādes un preču saņemšanas, vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu atteikumu, adresējot SIA “SARMAS SK” adrese Zvaigžņu iela 22, Liekvārde, Ogres nov., LV-5070, vienlaikus norādot personu, kas iesniedz atteikumu (vārdu un uzvārdu), kontaktinformāciju (adresi, telefona numuru, e-pastu), pakalpojuma un preces raksturojošos datus (nosaukumu, pirkšanas un saņemšanas datumu, pirkuma apliecinošus dokumentus un cenu) un atteikuma iemeslu.

Pircēja pienākums ir bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma veidlapas nosūtīšanas, atdot Pārdevējam Preces un ar pakalpojuma sniegšanu saistīto informāciju un datus, ko pieprasa Pārdevējs. Pēc atpakaļ nosūtīto preču un ar pakalpojuma saistītās informācijas un datu saņemšanas Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atmaksā visus no pircēja saņemtos maksājumus pamatojoties uz Distances līgumu.

Pārdevējam ir tiesības aizturēt maksājumu līdz brīdim, kamēr nav saņēmis no Pircēja Preces vai pakalpojuma atgriešanas apliecinājumu. Ja pircējs ir izvēlējies citu sūtīšanas veidu nekā lētāko Pārdevēja piedāvāto sūtījumu veidu, Pārdevējam nav pienākums kompensēt pārsniegtās sūtījuma izmaksas.

Pārdevējs nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles. Pircējam, saņemot produktu, nepieciešams pārliecināties, vai ir saņemts tas produkts (piemēram, pēc nosaukuma, izskata u.tml.), kurš tika pasūtīts. Ieteicams neatvērt paša produkta iepakojumu, proti, nesākt produktu lietot, jo tādā gadījumā Pārdevējs patur tiesības nepieņemt atteikumu un aizturēt naudas atmaksu. Turklāt, ja klātienē patērētājs vēlas iegādāties produktu, patērētājam tiek piedāvāts apskatīt, aptaustīt un pasmaržot testa produktu, nevis produktu, kurš sagatavots pārdošanai.